Welke soorten kinderopvang zijn er?

De verschillende vormen van kinderopvang die we hier uitlichten, zijn: dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en gastouderopvang. Daarnaast vallen het gebruik van een (niet gecertificeerde) oppas, familielid of een au pair ook onder kinderopvang, maar hierbij gaat het om een informele kinderopvang.

Wat is kinderopvang? 

Kinderopvang is opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Vaak maken ouders daar gebruik van, omdat ze studeren of werken, maar ook omdat ze het belangrijk vinden dat het kind contact heeft met leeftijdsgenoten, sociale vaardigheden ontwikkelt en gestimuleerd wordt op andere ontwikkelingsgebieden. 

In Nederland is kinderopvang van hoge kwaliteit. De kinderen worden begeleid door pedagogisch medewerkers, die een MBO-4, HBO (of hoger) diploma hebben afgerond. Het is niet alleen opvang, er wordt een activiteitenprogramma aangeboden waarbij de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden wordt gestimuleerd. Een goede (speelse) voorbereiding op de basisschool, en voor basisschoolkinderen een goede manier om te ontspannen en doen wat je leuk vindt na schooltijd.

> meer over kinderopvang

Dagopvang (kinderdagverblijf)

Dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Zowel kinderopvangorganisaties als gastouderbureaus verzorgen dagopvang. Dagopvang is niet zomaar een plek waar opgepast wordt. Er wordt actief gewerkt aan ontwikkelingsstimulering door middel van een activiteitenprogramma, een uitdagende speelleeromgeving en begeleiding door gecertificeerd pedagogische medewerkers.

Gastouderopvang

Bij een gastouderopvang wordt de opvang verzorgd door een gastouder. De opvang vindt dan niet plaats op een kinderdagverblijf, maar op het woonadres van de gastouder zelf of van het gezin dat de opvang afneemt. Bij een gastouder kunnen vaak kinderen van één of meerdere gezinnen terecht. Om gastouder te worden, moet je in het bezit zijn van een geldig diploma en ingeschreven staan bij een gastouderbureau.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang is alle opvang die buiten schooltijd plaatsvindt. BSO is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De meeste kinderopvangorganisaties bieden zowel voor als na schooltijd opvang aan en bieden daarnaast hele dagen opvang in de vakanties en op margedagen. Op een BSO werken, net als op een kinderdagverblijf, pedagogisch medewerkers. Zij brengen en halen de kinderen naar en van school en bieden op de BSO een fijn en ontspannend programma aan, bestaande uit eet- en drinkmomenten, activiteiten en vrij spel. Keuzevrijheid van het kind staat daarbij voorop, zodat kinderen vrij zijn om te doen wat ze zelf willen en kunnen ontspannen voor en na schooltijd.

Voor- en naschoolse opvang

Hierboven was al te lezen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen voorschoolse en naschoolse opvang. Sommige ouders willen op tijd op hun werk/studie zijn en kiezen daarom voor voorschoolse opvang. Kinderen kunnen er voor schooltijd even spelen en worden dan door een pedagogische medewerker naar school gebracht.

Bij naschoolse opvang worden kinderen na schooltijd door een pedagogische medewerker opgehaald en naar de BSO gebracht. Op margedagen en in schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag naar de buitenschoolse opvang.

In sommige gevallen bestaat er nog TSO (tussenschoolse opvang), maar sinds de meeste scholen zijn overgestapt op een continurooster, eten kinderen op school in de klas en is TSO niet meer nodig. 

Peuteropvang/peuterspeelzaal 

Peuteropvang en peuterspeelzaal zijn twee termen die hetzelfde betekenen. Het is voor kinderen vanaf 2 jaar, die een VVE-indicatie hebben gekregen of waarvan de ouders niet aan de voorwaarden voldoen voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Peuteropvang wordt meestal (grotendeels) vergoed door de gemeente. De voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen, verschillen per gemeente. Peuteropvang is tegenwoordig vaak verweven met de reguliere dagopvang. Bij het Toddlers Huis en Monkey Donky Speelhuis worden de ‘peuterspeelzaalkinderen’ opgevangen op de reguliere peutergroep, tussen leeftijdgenoten dus.  Er wordt een gevarieerd speelleerprogramma aangeboden aan de hand van de VVE-methode Piramide. 

VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Als de arts van het consultatiebureau denkt dat een kind baat heeft bij extra ondersteuning in de ontwikkeling, kan deze een verwijzing geven voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Vaak is het ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling, maar er kunnen ook meerdere gebieden zijn die aandacht behoeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

Kosten kinderopvang

De kosten van kinderopvang verschillen per soort kinderopvang. Zo is de uurprijs van BSO iets hoger dan van dagopvang. Ook hangt het af van het soort contract dat je hebt, voor 52 weken per jaar of alleen buiten de vakanties om. Afhankelijk van je inkomen, krijg je een bepaald bedrag kinderopvangtoeslag. Er zijn dus meerdere factoren van invloed op de prijs.