Hoe zorgen jullie voor een veilig pedagogisch klimaat in de kinderopvang?

De wet Kinderopvang en de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) schrijven voor hoe kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang gewaarborgd moeten worden. Daarin staat dat kinderen zich emotioneel veilig moeten kunnen voelen en dat kinderen de ruimte moeten krijgen om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en normen aan waarden te leren. 

Pedagogisch medewerkers van het Monkey Donky Speelhuis en het Toddlers Huis doen er alles aan om te zorgen voor een prettig pedagogisch klimaat. Hoe ze dat doen, is vastgelegd in het pedagogisch beleid. Daarin staat bijvoorbeeld dat het tonen van affectie, structuur en een positieve benadering belangrijke voorwaarden zijn.

Naast een verantwoord pedagogisch klimaat, stelt de wet ook eisen aan de veiligheid. Zo moet de inrichting (meubels, speelgoed, bedjes) veilig zijn voor kinderen en moeten er maatregelen zijn genomen op het gebied van brandveiligheid en ontruiming. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het personeel (opleiding, verklaring omtrent gedrag, vaste mensen op de groep, vier-ogenprincipe). De GGD controleert of een kinderopvangorganistie aan alle eisen voldoet, met zowel aangekondigde als onaangekondigde controles. Daarvan wordt een inspectierapport opgemaakt dat openbaar is, dus ook ouders kunnen dit bekijken.