Hoe ziet ontwikkelingsgericht werken eruit in de kinderopvang?

Op de meeste kinderdagverblijven wordt de ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht door middel van een kindvolgsysteem. Pedagogisch medewerkers kijken aan de hand van een observatielijst hoe ver een kind is in zijn/haar ontwikkeling en of bepaalde gebieden aandacht behoeven. Pedagogisch medewerkers gaan daar dan met ouders over in gesprek en evalueren met elkaar wat welk kind nodig heeft. Zo nodig kan een pedagogisch coach meedenken en -praten over wat een kind nodig heeft en ondersteunen bij gesprekken met ouders.

De kinderopvang is vaak een leuke, stimulerende, uitdagende omgeving, waarin kinderen de kans krijgen zich spelenderwijs motorisch, cognitief, taalvaardig en sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Het Toddlers Huis werkt met de VVE-methode Piramide, waarin met behulp van thema’s elke 6 weken de ruimtes opnieuw worden aangekleed en het programma zo wordt ingedeeld dat er steeds variatie is in het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid om in eigen tempo de wereld en zichzelf te ontdekken. 

Als een kind 4 wordt, gaat de ontwikkeling verder op de basisschool. De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf kan een overdrachtsformulier invullen en deze meegeven naar de basisschool, zodat de leerklachten daar op de hoogte zijn van hoe de ontwikkelen van het kind op het kinderdagverblijf is verlopen en wat hij/zij eventueel in de toekomst nodig heeft.