Betaling en facturatie

Het bedrag dat op uw factuur staat vermeld wordt -als u gebruik maakt van automatische incasso- afgeschreven rond de 24e van de maand waar de factuur voor geldt. Het Toddlers Huis factureert vooruit, dus u ontvang in (bijvoorbeeld) januari de factuur voor de maand februari, en dit bedrag wordt rond 24 februari geïncasseerd. Maakt u geen gebruik van de automatische incasso, dan dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bij ons binnen te zijn.

U ontvangt uiterlijk de laatste dag van de maand voordat de opvang plaatsvindt een factuur voor de kosten. Kiest u ervoor om de betaling middels automatische incasso te voldoen, dan wordt de factuur rond de 24e van de betreffende maand afgeschreven. Op de factuur staat de incassodatum vermeld, en de maand waar de factuur voor geldt. Maakt u geen gebruik van de automatische incasso, dan dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bij ons binnen te zijn. Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Bij het afsluiten van een contract bij het Toddlers Huis krijgt u tezamen met het contract een machtiging voor automatische incasso toegestuurd. Deze kunt u ondertekend naar ons retour zenden. Maakt u al gebruik van opvang bij het Toddlers Huis en wilt u overstappen op automatische incasso, neem dan contact op met onze administratie via 050-5772396 of info@toddlershuis.nl. Wij sturen u dan een nieuwe machtiging toe.

De totale kosten voor de zwemles worden over een heel jaar verspreid. Hierdoor betaalt u maandelijks 1/12e deel van de totale kosten voor zwemles. Dit doen we zodat u elke maand hetzelfde bedrag betaalt, en niet voor onverwachte hogere kosten komt te staan. Om deze reden zult u ook in de zomermaanden de kosten voor zwemlessen op uw factuur terugzien.

De totale kosten voor uw opvangcontract worden over een heel jaar verspreid. Hierdoor betaalt u elke maand 1/12e deel van de totale jaarlijkse kosten. Om deze reden zult u ook in de vakantieperiode een factuur ontvangen voor de opvang. Dit doen we zodat u elke maand hetzelfde bedrag betaalt, en niet voor onverwachte hogere kosten komt te staan. Bovendien hoeft u hierdoor niet maandelijks het urenaantal bij de Belastingdienst aan te passen.

Als u een bepaald aantal vakantiedagdelen middels een Vakantiecontract heeft ingekocht, worden deze uren verspreid over een heel jaar aan u gefactureerd. U betaalt maandelijks het gemiddelde van deze uren. Op deze manier betaalt u elke maand hetzelfde factuurbedrag, en hoeft u niet maandelijks het aantal afgenomen uren bij de Belastingdienst te wijzigen.

U vraagt zich misschien af waarom u voor een hele dag opvang moet betalen en niet alleen voor de uren opvang die daadwerkelijk worden afgenomen. Een begrijpelijke vraag. In eerste instantie lijkt dat goedkoper, maar het tegendeel is waar. De vaste kosten die een kinderopvang heeft lopen gewoon door. Deze kosten worden dan wel doorberekend en verspreid over minder uren met als gevolg dat de uurprijs flink zal stijgen. Het gevolg hiervan is dat de uurprijs uitkomt boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto bent u dan een stuk duurder uit! De rijksoverheid heeft hier een rapport over geschreven ‘Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders‘ op www.rijksoverheid.nl.

In onze CAO is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris verlof hebben op officiële feestdagen.
Op feestdagen lopen de salariskosten (en overige kosten) door, net zoals in alle andere branches, dat is de reden dat de opvanguren op feestdagen in rekening worden gebracht. Deze uren komen wel in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Hier zijn afspraken over tussen de kinderopvangbranche en minister. Als wij de uren niet in rekening brengen zou dit gevolg hebben dat het uurtarief zou stijgen (de salarissen moeten immers wel betaald worden). Dit zou netto ongunstig zijn voor uw portemonnee.

Nee, wij hebben geen inschrijfkosten. U kunt uw kind op onze website gratis inschrijven.

Bij het beëindigen van een 48-wekencontract of een Schoolwekencontract vóór of tijdens de zomervakantie, bekijken wij of je een verrekening moet ontvangen. Dit heeft er mee te maken dat wij de totale kosten voor een heel kalenderjaar opvang berekenen, en hiervan elke maand 1/12e deel aan je factureren. Je betaalt dus maandelijks een gemiddeld aantal uren. Handig, want zo is de factuur elke maand hetzelfde en hoef je niet steeds wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Echter, in de eerste helft van het kalenderjaar vallen meer schoolweken dan in de tweede helft van het jaar. Met een 48-wekencontract of Schoolwekencontract ‘verbruik’ je daarom in de eerste helft van het jaar méér opvanguren dan waar je met de gemiddelde uren voor hebt betaald. Bij een opzegging in of voor de zomervakantie, berekenen wij hoeveel uren je tot de opzegging hebt afgenomen, en voor hoeveel je hebt betaald. Voor het verschil hiertussen ontvang je een extra factuur. Je kunt bij de Belastingdienst alsnog toeslag aanvragen voor deze uren.

Kinderopvangtoeslag

Op de site van de Belastingdienst, via Mijn Toeslagen, kunt u doorgeven of u de kinderopvangtoeslag zelf wilt ontvangen of dat dit rechtstreeks naar het Toddlers Huis wordt overgemaakt. Houd er wel rekening mee dat u als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van de juiste gegevens aan de Belastingdienst, zoals aantal opvanguren en uurprijs. In een aantal gevallen stopt de rechtstreekse uitbetaling aan de opvang automatisch en moet u dit opnieuw via Mijn Toeslagen instellen. Dit is het geval als:
  • Dagopvang verandert in naschoolse opvang
  • De opvang bij een kinderopvanginstelling stopt
  • De opvang bij een andere kinderopvanginstelling begint
  • De kinderopvang stopt
De uitbetaling aan de kinderopvangorganisatie wordt niet automatisch beëindigd als u opvanguren of uurprijs wijzigt. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
Op de site van de Belastingdienst vindt u de voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. U kunt ook onze Rekentool gebruiken om te bekijken of u recht heeft op toeslag. U ziet dan ook direct de hoogte van uw eigen bijdrage.

Komt u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking, dan is de hoogte van de toeslag afhankelijk van o.a. uw (gezamenlijke) inkomen en het aantal uren opvang dat u afneemt. Via de website van de Belastingdienst kunt u hiervoor een proefberekening maken. Dit kan ook met de Rekentool op onze website, u krijgt dan in een paar stappen een overzicht van de verwachte toeslag en eigen bijdrage.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, dan kunt u altijd contact opnemen met de administratie voor een afspraak (050-5772396 of info@toddlershuis.nl).

Als u de toeslag van de Belastingdienst naar uw eigen rekening laat overmaken, ontvangt u deze toeslag op de 20e van de maand. Als de 20e op een zon- of feestdag valt, volgt de uitbetaling op de eerstvolgende werkdag. Dit bedrag is de toeslag voor de daaropvolgende maand (bijvoorbeeld: op 20 april ontvangt u de toeslag voor de maand mei).
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u een LRK-nummer nodig, deze vindt u hier.

Contracten

Wijzigingen dienen schriftelijk aan de administratie te worden doorgegeven, via info@toddlershuis.nl.

Op onze locatie aan de Friesestraatweg is het mogelijk om flexibele opvang af te nemen. U kunt hierbij een aantal dagdelen per maand inkopen, die u flexibel in kunt zetten. Daarnaast hebben we een 0-urencontract (beperkt beschikbaar) voor incidentele opvang. U betaalt een toeslag bij flexibele contracten. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de mate van flexibiliteit die u nodig heeft. Neemt u voor meer informatie over de opties contact op met onze administratie, via info@toddlershuis.nl of 050-5772396.
Als u in de schoolvakanties geen opvang nodig heeft, kunt u op het kinderdagverblijf kiezen voor een 48-wekencontract of een schoolwekencontract. Met het 48-wekencontract neemt u in de zomervakantie van de basisschool vier aaneengesloten weken vakantie op. In de overige schoolvakanties kunt u gewoon naar de opvang komen. Met een schoolwekencontract heeft u geen opvang in alle reguliere schoolvakanties. Op onze locatie aan de Kraneweg is het schoolwekencontract helaas niet beschikbaar.   Op de buitenschoolse opvang kunt u een All Inclusive Schoolwekencontract afnemen, waarbij géén vakanties inbegrepen zijn maar wél margedagen. Bij het Basis Schoolweken contract neemt u alleen opvang af buiten de vakanties, en zijn ook géén margedagen inbegrepen. Op de BSO kan een Schoolwekencontract gecombineerd worden met een vakantiecontract, waarbij u een aantal vakantiedagen per jaar inkoopt en deze in de schoolvakanties in kunt zetten. Informeert u bij onze administratie naar de mogelijkheden.

Bij de all-in contracten die wij op de BSO aanbieden, zijn vakantiedagen en margedagen inbegrepen. Deze worden in de gemiddelde uren doorberekend. U betaalt hierdoor elke maand hetzelfde bedrag, en hoeft niet maandelijks het aantal afgenomen uren aan te passen bij de Belastingdienst.

Voor onze Buitenschoolse Opvang is een Vakantiecontract beschikbaar, dat u als los contract of in combinatie met uw reguliere BSO-contract af kunt nemen. Met het Vakantiecontract neemt u jaarlijks een door u te bepalen aantal vakantiedagdelen af, die u in de schoolvakanties in kunt zetten. U geeft deze vakantiedagdelen uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk aan ons door. Het Vakantiecontract is ideaal als u incidenteel een (extra) dag(deel) opvang in de schoolvakanties nodig heeft.
Heeft u geen vaste opvangdagen nodig in de schoolvakanties, maar wel af en toe een dagje? Dan biedt het Vakantiecontract voor de BSO uitkomst. Hierbij geeft u aan hoeveel dagdelen vakantieopvang u in een jaar nodig denkt te hebben. Hier sluit u dan een contract voor af, waarna u de vakantiedagdelen in de vakanties in kunt zetten. U dient de vakantiedagdelen schriftelijk aan ons door te geven, uiterlijk twee weken van tevoren.

Opvang

Voordat uw kind start op ons kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, neemt de leiding van de groep contact met u op. Er wordt dan een afspraak gemaakt om uw kind een aantal uurtjes te laten wennen op de groep. Er is dan eveneens voor u als ouders gelegenheid om kennis te maken met de leiding. Er zal u worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw kind, betreffende zaken zoals verzorging, medische informatie, telefoonnummers in geval van nood, etc. Heeft u specifieke vragen over de opvang van uw kind, dan kunt u deze uiteraard tijdens deze afspraak ter sprake brengen.
Bij ziekte vragen wij u uw kind via het ouderportaal af te melden. Doet u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag, dan ontvangt u in het ouderportaal een dag tegoed die u later als ruildag in kunt zetten. Hierbij is verder ons ruilbeleid van toepassing.
Peuteropvang stond voorheen bekend onder de naam Peuterspeelzaal. Het Toddlers Huis biedt peuteropvang aan op de locatie aan de Friesestraatweg, op woensdag- en vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur. Peuters vanaf twee jaar kunnen twee keer in de week naar de peuteropvang komen voor een gevarieerd speelleerprogramma. De peuters van de peuteropvang draaien dan mee in de reguliere peutergroepen van de dagopvang. Heeft uw kind via het consultatiebureau een verwijzing voor VVE (Vroege Voorschoolse Educatie) gekregen, dan kan uw kind vier i.p.v. twee ochtenden in de week op de peuteropvang terecht. Op dit moment worden de peuterspeelzaalplekken gesubsidieerd voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, waardoor ouders alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Wilt u meer informatie ontvangen over de peuteropvang van het Toddlers Huis, dan kunt u contact opnemen met onze administratie via info@toddlershuis.nl of 050-5772396.
Er is geen minimale leeftijd voor het aanmelden van uw kind voor de BSO, u kunt uw kind al inschrijven als het nog een baby is.
Ja, u dient uw kind apart aan te melden voor de buitenschoolse opvang. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@toddlershuis.nl
U kunt vragen of er op andere dagen dan uw gewenste dagen wel plek is. De drukke dagen zijn over het algemeen maandag, dinsdag en donderdag. Als u flexibel bent en op andere dagen dan uw voorkeursdagen opvang kunt afnemen, dan is plaatsing vaak eerder mogelijk. Als u tevens bereid bent om op een andere locatie opvang af te nemen wordt de kans groter dat u sneller een plaats krijgt. Wij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden.
Wij hebben een plaatsingsbeleid. In dit beleid zijn voorrangsregels opgenomen waardoor kinderen soms voorrang kunnen krijgen op eerder ingeschreven kinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij plaatsing van een broertje of zusje of bij doorstroom van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.

Het kan gebeuren dat er een wachtlijst bestaat voor de dag waarop jij opvang af wilt nemen. Schrik hier niet van maar denk na over een creatieve oplossing als je niet direct van de dag van jouw keuze gebruik kunt maken. Misschien kun je zelf in overleg gaan met je werkgever en tijdelijk op een andere dag gaan werken. Soms zijn opa’s en oma’s bereid om tijdelijk een oppasdag voor hun rekening te nemen. In sommige gevallen kan je kind tijdelijk op één van onze andere locaties worden opgevangen. Dit kan alleen in overleg en is niet standaard mogelijk. We gaan hierbij altijd uit van wat het beste is voor het kind. 

Als je voor je kind een All Inclusive BSO-contract hebt afgesloten, is opvang op de margedagen die vermeld staan in de schoolgids daarbij inbegrepen. Als de margedag valt op een dag waarop je kind normaal gesproken ook naar de BSO gaat, kan hij/zij na aanmelding de hele dag naar de opvang komen. Is de margedag op een andere dan je vaste opvangdag, dan kan je kind ’s ochtends, tot de eindtijd van school, op de BSO terecht. Let op: vergeet niet je kind minimaal twee weken voor de margedag aan te melden, zodat wij onze personele planning hierop aan kunnen passen. Zonder aanmelding kan het gebeuren dat er geen plekje meer vrij is op de groep en we je helaas geen opvang kunnen bieden. Margedagen die gedurende het jaar door school worden ingepland en niet in de schoolgids vermeld staan, vallen niet binnen het contract.

Jazeker, dat kan! We verzorgen al jarenlang een warme maaltijd voor de kinderen op het kinderdagverblijf. Want zien eten doet eten, lekker en gezond! Bovendien scheelt het voor veel ouders een stukje stress en gehaast aan het einde van de dag, als je kind ’s middags al op de opvang warm heeft gegeten. Bij Het Toddlers Huis kun je kiezen of je kind tussen de middag een boterham eet, of een warme maaltijd. De warme maaltijden worden vers bereid door onze kok. Wil je gebruikmaken van de warme maaltijden, dan kun je hiervoor een contract afsluiten. De kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen opvang dat je per week afneemt. Neem voor meer informatie contact op met onze administratie.  

Ouderportaal

U kunt zowel via de website https://monkeydonky.jaamo.nl als via de Toddlers Huis app inloggen in ons ouderportaal. De inloggegevens hiervoor ontvangt u als het contract voor uw kind is opgesteld. Als u wilt kunt u het wachtwoord zelf aanpassen. De Toddlers Huis app is beschikbaar in de App Store of Google Play Store en kunt u gratis downloaden.

Komt je kind een dagje niet naar de opvang, dan ontvangen we graag een afmelding via het ouderportaal. Log hiervoor in op het ouderportaal, en ga naar het tabblad ‘Rooster’/’Ingeplande dagen’. Klik rechts bovenin op de oranje knop ‘Afmelden’. Hier kun je één of meerdere dagen afmelden. Vergeet niet op de knop ‘Afmelding doorgeven’ te klikken 😉 De afgemelde dag blijft 90 beschikbaar om als ruildag aan te vragen. Zie voor verdere details m.b.t. het ruilen, ons ruilbeleid. 

Nadat u in het ouderportaal bent ingelogd, kunt u onder het tabblad ‘Aanvragen’ kiezen voor ‘Nieuwe aanvraag’ (oranje knop). Vervolgens kunt u kiezen voor extra opvang. U geeft door om welke datum of data het gaat, en kunt eventueel een opmerking toevoegen. De aanvraag wordt naar onze administratie verzonden als u op de blauwe knop ‘Plaatsen’ klikt. Onder het tabblad ‘Aanvragen’ kunt u uw aanvraag terugvinden. U ontvangt via het ouderportaal een reactie op uw aanvraag.
Als u uw kind tijdig afmeld (minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag), ontvangt u hiervoor een ruildag tegoed in het ouderportaal. Via de knop ‘Nieuw aanvraag’ onder het tabblad ‘Aanvragen’ kunt u kiezen voor de optie ‘Ruildag’. Vervolgens kiest u een beschikbare tegoeddag, en geeft u aan op welke dag u die in zou willen zetten. Een tegoeddag kan tot 90 dagen na de afgemelde datum ingezet worden. Meldt u uw kind af voor een datum die verder dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan wordt de tegoeddag 90 dagen voor de afgemelde datum beschikbaar in het ouderportaal. Op het ruilen van opvangdagen is ons Ruilbeleid van toepassing.
Nadat u in het ouderportaal bent ingelogd, kunt u onder het tabblad ‘Aanvragen’ kiezen voor ‘Nieuwe aanvraag’ (oranje knop). Vervolgens kunt u kiezen voor ‘Flexibele opvang’. U geeft daarna de data door waarop u opvang wilt afnemen. U kunt meerder data in één keer selecteren. Heeft u een contract met flexibele dagdelen per maand, dan vult u de tijden van de gewenste dagdelen in (ochtend: 7.00-13.00, middag: 12.00-18.00, hele dag: 7.00-18.00). Heeft u een 0-urencontract, dan vult u de gewenste breng- en haaltijden in. De aanvraag wordt naar onze administratie verzonden als u op de blauwe knop ‘Plaatsen’ klikt. Onder het tabblad ‘Aanvragen’ kunt u uw aanvraag terugvinden. U ontvangt via het ouderportaal een reactie op uw aanvraag.
Op alle aanvragen voor extra en/of wisseldagen die via het ouderportaal binnenkomen, is ons Ruilbeleid van toepassing. Dit houdt o.a. in dat wij aanvragen die verder dan vier weken in de toekomst liggen, nog niet in behandeling kunnen nemen. Gaat uw aanvraag om data die meer dan een maand in de toekomst liggen, dan moet u wellicht even op een goed- of afkeuring wachten. Daarnaast vragen wij om de aanvraag bij voorkeur twee weken van tevoren te plaatsen. Doet u een aanvraag op kortere termijn, dan kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag tijdig wordt behandeld. Dit heeft er o.a. mee te maken dat onze administratie op vrijdag is gesloten. Het wisselen van dagen is een service die wij verlenen. We kunnen niet standaard aan uw verzoek tegemoet komen, en goedkeuring gebeurt altijd op basis van beschikbaarheid.
Nadat u uw kind bij het Toddlers Huis heeft ingeschreven en het contract naar u verzonden wordt, ontvangt u via de mail de inloggegevens voor het ouderportaal. In sommige gevallen komt deze e-mail in de map Ongewenste E-mail terecht. De inloggegevens worden verstuurd naar het e-mailadres dat u bij de inschrijving aan ons heeft doorgegeven. Heeft u de inloggegevens niet goed ontvangen, dan kunt u bij het inloggen op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ klikken. Er wordt dan een nieuw wachtwoord naar u gemaild, dit wachtwoord kunt u later zelf wijzigen.

Jazeker, dat kan! Ben je ingelogd in het ouderportaal via de pc, dan zie je bovenaan het tabblad ‘Documenten’. Onder dit tabblad vind je documenten zoals je contract, facturen en jaaropgaven. Log je in via de mobiele app, dan vind je de facturen en jaaropgaven via de menu-knop, links bovenin. 

Overig

Natuurlijk kan dat! Als u op zoek bent naar een opvanglocatie voor uw kind, bent u van harte welkom om aan de Kraneweg of Friesestraatweg een kijkje te komen nemen. Via onze website kunt u een aanvraag doen voor een rondleiding, wij nemen daarna contact met u op voor het maken van een afspraak. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen met de desbetreffende locatie (050-5772396).
U kunt uw kind via onze website inschrijven voor de opvang.
De opvang is op officiële feestdagen gesloten, en deze dagen kunnen niet geruild worden.
Het Toddlers Huis is het hele jaar, met uitzondering van feestdagen, van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00-18.00 uur. Wij kunnen ook verlengde opvang tot 18.30 uur bieden, neem hiervoor contact op met onze administratie.
U kunt incidenteel een opvangdag ruilen, of een extra opvangdag aanvragen. Dit is mogelijk als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van ons ruilbeleid. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat er plaats is op de groep, en de personeelsbezetting ruimte biedt voor een extra kind. Daarnaast dient de aanvraag tijdig te worden gedaan, kan er niet achteraf geruild worden en dient de ruildag of extra dag niet verder dan vier weken in de toekomst te liggen. Feestdagen kunnen niet geruild worden. Incidentele ruil- of extra dagen kunt u via ons ouderportaal aanvragen.
Het Toddlers Huis hanteert een opzegtermijn van één maand. Een opzegging dient schriftelijk te worden gedaan, middels een e-mail naar info@toddlershuis.nl.
Een contractwijziging dient u schriftelijk aan ons door te geven, middels een e-mail naar info@toddlershuis.nl.
In ons klachtreglement staat omschreven waar u met uw klacht terechtkunt.
In ons klachtreglement staat alle informatie m.b.t. het indienen en de afwikkeling van uw klacht omschreven.
Nee u hoeft niet op te zeggen. De opvang eindigt automatisch op de eerste dag na uw kinds vierde verjaardag. Als uw kind nog niet direct naar de basisschool gaat dan kan het nog wat langer op het kinderdagverblijf blijven. U heeft dan gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Wilt u dan een e-mail sturen naar info@toddlershuis.nl
Als u stopt met werken, werkloos raakt of u stopt met uw onderneming dan heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. De 6 maanden gaan in op de eerste dag dat u niet meer werkt. U kunt ook eerder de opvang opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn.
Het Toddlers Huis is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s. Een compleet overzicht van onze vacatures vind je op onze site Werken in de kinderopvang. Hier lees je ook de verhalen van een aantal van onze collega’s. Je kunt natuurlijk ook altijd een open sollicitatie doen. Stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@toddlershuis.nl.
Het Toddlers Huis heeft elk studiejaar plaats voor een aantal enthousiaste stagiaires. Wij zijn met name op zoek naar stagiaires van SAW niveau 3 en 4, Helpende zorg en welzijn niveau 2 en SPH. Je kan stage lopen op een het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Sluit jouw opleiding hierbij aan, en ben je op zoek naar een stageplaats? Stuur ons een e-mail met je gegevens, opleiding en stage-informatie. Wij kijken dan of we een geschikte stageplek voor je hebben.