Begrippen

A

Au pair

Een au pair is vaak een jong volwassene tussen 18 en 30 jaar. Hij of zij is nog ongehuwd, heeft nog geen kinderen en reist naar een vreemd land om daar tijdelijk bij een gastgezin te verblijven. De au pair wordt tijdens het verblijf als een volwaardig gezinslid beschouwd en ondersteunt het gastgezin bij het zorgen voor de kinderen en het verrichten van licht huishoudelijk werk.

De au pair is dus een soort ‘grote zus’ of ‘grote broer’ die voor een bepaalde duur verantwoordelijk voor de zorgen van de kinderen. Door participatie aan het gezinsleven en de gebruiken en gewoontes van het gastgezin te leren kennen kan de au pair nieuwe ervaringen opdoen en op deze wijze zijn of haar algemene ontwikkeling vergroten.

B

Beroepskwalificatie

De bekwaamheden die vereist zijn voor het bekleden van een bepaalde beroep. Zo wordt van leidsters bijvoorbeeld verwacht dat zij pedagogisch onderlegd zijn.

BSO

BSO is een afkorting van Buitenschoolse opvang. Hier kunnen kinderen buiten school tijd opgevangen worden. Dit kan ook tijdens margedagen en schoolvakanties zijn. Wil je graag werken op onze BSO? Bekijk van onze vacatures BSO Groningen.

Buitenschoolse opvang

Opvang voor schoolgaande kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar oud en buiten de vaste schooltijden om.

C

Crèche

Een Crèche is een kinderdagverblijf.

D

Dagdelen

Een deel van de opvangdag, bijvoorbeeld de ochtend of de middag.

Dagritme

De structurele indeling van de dag om kinderen te laten wennen aan een vast patroon.

Doorgaande lijn kinderopvang

Hiermee wordt voornamelijk verwezen naar de afstemming tussen de kinderopvang en de basisschool op gebied van de sociaal-educatieve ontwikkeling van het kind.

F

Flexibele opvang

Flexibele opvang is opvang dat niet gebonden is aan vaste dagen en/of tijden. Flexibele opvang is speciaal bedoeld voor ouders met wisselende werktijden.

G

Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang die georganiseerd wordt door, en in het huis van, een erkende gastouder.

Geregistreerde kinderopvang

Kinderopvangcentra dienen zich te registreren in het Landerlijk Register Kinderopvang (LRK).

GGD inspectie

Een inspectie van de Gemeente Gezondheidsdienst (GGD) die automatisch volgt nadat een kinderopvang een aanvraag heeft ingediend bij het LRK. De GGD toetst hierbij voornamelijk de kwaliteit van de kinderopvanglocatie.

H

Harmonisatie peuterspeelzalen

Het kabinet pleit voor een unificering van de kwaliteitseisen voor de verschillende vormen van opvang. Dit wordt harmonisatie genoemd.

Horizontale groep

Een horizontale groep is een groep met daarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.

I

Inspectierapporten

In de inspectierapporten kunt u de resultaten van de GGD onderzoeken, naar de verschillende opvangcentra in Nederland, terugvinden.

Intakegesprek

Een gesprek waarin praktische zaken rondom je kind en de opvang worden besproken. Tijdens een intake gesprek krijgt de ouder informatie over de kinderopvang en zal er gevraagd worden naar eventuele bijzonderheden van je kind.

K

KDV

KDV is een afkorting van kinderdagverblijf. (zie Kinderdagverblijf)

Kind leidster ratio (beroepskracht-kindratio)

De kind-leidster-ratio is een wettelijke regeling die bepaalt hoe groot een opvanggroep mag zijn in verhouding tot het aantal aanwezige pedagogische medewerkers.

Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is een plaats waar jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar een deel van de dag worden opgevangen.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen die naar de opvang gaan.

Kindvolgsysteem

Het kindvolgsysteem is een methode om de ontwikkeling van een kind over een langere periode te volgen. 

L

LRK

De afkorting LRK staat voor het Landelijk Register Kinderopvang. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang staan gegevens over alle geregistreerde kinderopvang-voorzieningen in Nederland.

M

Maximum uurtarief

Het maximum uurtarief voor kinderdagverblijf en BSO wordt jaarlijks door de Belastingdienst bepaalt. Dit tarief bepaalt mede de hoogte van de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen. Het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximum uurtarief ligt, wordt niet door de Belastingdienst vergoed.  

N

Nanny

Een oppas die voor zijn/haar beroep of vrijwillig op kinderen past. Dit gebeurt vrijwel altijd bij het gezin thuis.

NSO

NSO is de afkorting van naschoolse opvang. 

O

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan bestaat uit een aantal vastgelegde maatregelen die bepalen hoe er gehandeld moet worden bij calamiteiten.

Overdracht

Met overdracht worden de verschillende manieren aangeduid waarmee kinderopvangcentra de ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind. Deze overdacht kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

Ontwikkelingsgebieden

Bijvoorbeld sociaal emotionele ontwikkeling, fysieke en motorische ontwikkeling, enz. De verschillende gebieden waarop een kind zich kan ontwikkelijken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke en motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de psychosociale ontwikkeling en de morele ontwikkeling van het kind.

Opvang op maat

Opvang op maat betekent dat er bij de opvang rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en behoeften van de ouders en het kind.

P

Pedagogisch klimaat

Met een pedagogisch klimaat worden de gunstige omgevingsfactoren bedoeld, die bijdragen aan de welzijn van je kind.

Pedagogisch medewerker

Een pedagogische medewerker houdt zich bezig met het verzorgen en het begeleiden van kinderen. Wil je graag als pedagogisch medewerker bij ons komen werken? Wij hebben meerdere vacatures pedagogisch medewerker kinderopvang Groningen open staan.

Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal is een schoolachtige opvang voor kinderen van twee en drie jaar. Bij de peuterspeelzaal verblijven de kinderen een aantal uur per week onder leiding van een docent of docente. De peuterspeelzaal laten kinderen alvast wennen om in klassen te zitten en te spelen met andere kinderen. Ze leren er bijvoorbeeld samenwerken en naar de leerkracht te luisteren.

Piramide

Piramide verwijst naar de educatieve methode die bedoeld is om kinderen op een speelse manier te stimuleren in hun ontwikkeling.

Plaatsingsovereenkomst

Een plaatsingovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken tussen de ouder(s) en de kinderopvang worden vastgelegd.

R

Reguliere opvang

Opvang die gebaseerd is op vaste dagen en tijden. Dit kan zowel hele als halve dagen zijn.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Ook wel bolletjeslijsten genoemd. De Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid kinderopvang is een inventarisatie die o.a. nagaat welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt en welke voorzorgsmaatregelen er zijn genomen. Alle opvang aanbieders in Nederland dienen deze inventarisatie uit te voeren.

Ruilen

Het incidenteel omwisselen van een vaste opvangdag van je kind voor een andere dag.

S

SMI

SMI staat voor Sociaal Medische Indicatie.

T

TSO

Bij de TSO oftwel tussenschoolse opvang kunnen schoolgaande kinderen overblijven gedurende de middagpauze. In tegenstelling tot buitenschoolse opvang valt de tussenschoolse opvang onder de verantwoordelijkheid van de school.

V

Verticale groep

Een verticale groep is een groep met daarin kinderen van verschillende leeftijden.

Vervroegde of verlengde opvang

Bij vervroegde opvang kun je je kind al voor aanvang van de reguliere opvangtijden naar de opvang brengen. Bij verlengde opvang kun je je kind later dan de reguliere sluitingstijd ophalen. 

Vierogenprincipe

Het ‘vierogenprincipe’ dat in 2013 in werking is getreden, houdt in dat er altijd een volwassen persoon ter controle ‘meekijkt’ op de groep.

VOG (verklaring omtrent gedrag)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring die bewijst dat je van onbesproken gedrag bent.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

De voorwaarden waaraan jij en/of je toeslagpartner dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

VSO

VSO staat voor Voorschoolse Opvang. Hierbij breng je je kind voor schooltijd naar de opvang. De groepsleiding van de opvang brengt je kind naar school.

VVE

VVE is de afkorting van ‘vroeg- en vroegschoolse educatie’ en is bedoeld als maatregel om onderwijsachterstanden bij peuters en kleuters te verkleinen.

W

Wennen

Het vertrouwd raken met een (onbekende) omgeving en situatie.